<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>>(28-09-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>(01/07/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ>>>(08-01-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>>>(08-01-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ปราศจากทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>>>
ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง นโบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>>(07-02-2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>>>(07-02-2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ>>>(07-02-2562)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(03-01-2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>(04-01-2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี>>>
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com