<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนนายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางศรีลา กาวินชัย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเสงี่ยม สมเสียง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางจิรัฐติกาล นราทิพย์วัลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนุชรินทร์ ปลุกใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอัมพร ดอนนันชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุภาชินีย์ จัดดี
ครู

นางมาลัย ตาคำ
ครู

นางสาวอรพร กูลแผ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ โลมากุล
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมาลินี แซ่เติ๋น
ผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณภา อาจกล้า
คนงานทั่วไป

นายณัฐธิวัฒน์ สายแปง
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

นายรัตน์ ทิเก่ง
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา จำชาติ
พนักงานขับรถยนต์

นายสุวรรณโรจน์ มีมาก
พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา

นายวิชัย ธนาธรนิรันดร
ยาม

นางสาวพัชรี เป็นแผ่น
จ้างเหมาบริการ

นางธนิศา ทองใบ
จ้างเหมาบริการ
     
กองคลัง
 


นางแสงเดือน มีมานะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางอรวรรณ กล้าทำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 

นางสาวสงวนวงค์ ตลับนาค
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวธัญชนก ไวสะอาด
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางราตรี ชัยสงคราม
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวสุภาพร คนฟู
จ้างเหมาบริการ
กองช่าง
 


นายกฤษดา พงษ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายศักดิ์ดา นราทิพย์วัลย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 

นายนคร รูปสูง
พนักงานผลิตน้ำประปา
 

นางสาวชิดชนก กุศลสมบูรณ์
จ้างเหมาบริการ
     
 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com