<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ

จำนวนผู้เข้าชม

แบบฟอร์มต่างๆ

หนังสือมอบอำนาจ >>>
หนังสือมอบอำนาจให้ทำบัตร ATM (ของ ธกส.) >>>
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ >>>
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูและคนพิการ >>>
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ >>>
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ >>>
แบบคำขอรับการสงเคราะห์ >>>
ใบมอบฉันทะ >>>
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด >>>
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง) >>>
แบบฟอร์มการแจ้งโรงเรือนที่ใช้ประกอบกิจการประจำปี >>>
การแจ้งปิดโรงเรือนที่ใช้ประกอบกิจการประจำปีภาษี >>>
แบบคำขอใช้น้ำประปา >>>
คำขออนุญาติก่อสร้างอาคาร >>>
 
 
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com