ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตพร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าวัดบ้านแม่ตาถึงบ้านแม่ตาแพะ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 >>>
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนอก-บ่อทิ้งขยะบ้านปงดอน หมู่ 2 >>>
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-002,ลป.ถ.73-008 ภายในหมู่บ้านแม่ตา หมู่ 1>>>

ประชาสัมพันธ์ พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือร่ำรวยผิดปกติ
แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง โทร.054-221347

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 >>> (14/08/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>> (03/08/2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 >>> (03/08/2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID) - 19) " >>>ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือฯลฯ พรบ.สาธารณสุข , เกี่ยวกับกฎหมาย , สื่อความรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมผิดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-011 ถนนในหมู่บ้านแม่ตาใน ซอย 1 หมู่ 6 >>>
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ"1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" >>> (16/06/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)>>>(15-06-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(22-05-2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1>>>(16-03-2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 >>>(14-02-2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1>>>(05-02-2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะในพื้นที่ตำบลปงดอน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ ดังนี้
1. ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษหญ้า/ใบไม้ เศษผัก/ผลไม้ เป็นต้น ให้นำไปทำปุ๋ยหรือทำบ่อขยะเปียกแยกทิ้งต่างหาก
2. ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น เก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปขายเป็นรายได้เสริม
3. ขยะมีพิษ/ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น นำไปทิ้งถังขยะอันตราย (ถังสีแดง) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดเตรียมให้ทุกหมู่บ้าน
4. ขยะทั่วไป นำไปทิ้งหรือกำจัดที่ไร่หรือสวนของตัวเอง เช่น เผาหรือฝังกลบ
ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการทิ้งขยะอย่างถูกต้องให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนต่อไป รายละเอี่ยดแผ่นประชาสัมพันธ์ >>>(29-01-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>(16-09-2562)