ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายยุทธพงศ์  ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม
พบปะสัญจรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ
แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนดำเนินการโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นสถานที่ตัวอย่างและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
บริเวณสองข้างทางถนนสายลป 4289   วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่ม
ถึงบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตัำบล อปพร. อสม. ส.อบต. ตำบลปงดอน จนท.รพ.สต.ปงดอน ร่วมตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่ตำบลปงดอน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม ออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนใหักับสุนัขและแมวตำบลปงดอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องสแกนอินฟาร์เรดแบบหน้าผากให้กับหมู่บ้าน
ตามโครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีวัสดุและเครื่องมือการแพทย์ในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลเบื้องต้น
การเฝ้าระวังป้องกันเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
งบประมาณสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายณรงค์  ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยนางสุพิน  ตามสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน  ออกพื้นที่ในตำบลปงดอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทำความเข้าใจต่อรประชาชในการเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019
วันที่ 23 มีนาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 18 มีนาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ข. , เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ข. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ,เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง ,เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ,เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2563 องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (กิจกรรมฝึกอบรมตัดเย็บกางเกงสูทผู้ชาย)
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้านไฮ(เก่า) หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีตำบลปงดอน เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรีตำบลปงดอน เพื่อช่วยให้กลุ่มสตรีตำบลปงดอน มีอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนพร้อมเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าระดับตำบลเป็นประธาน
ในพิธีเปิดจุดสกัดเฝ้าระวังและลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
จุดไฟเผาป่าในพื้นที่ตำบลปงดอน บริเวณพื้นที่บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ,
บ้านแม่ตาสามัคคีหมู่ที่ 5 และบ้านเลาสูหมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แจ้ฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ในพื้นที่โดยการฉีดล้างถนนสายหลักในหมู่บ้าน
วันที่ 1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและชุดปฏิบัติการพื้นที่ในหมู่บ้าน
ของตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในเขตตำบลปงดอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ระหว่างวันที่ 26 – 28  กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้ดำเนินการ
ติดตามประเมินผลโครงการคัดแยกขยะชุมชนโดยการคัดแยกขยะเปียกจากครัวเรือน
ออกจากขยะทั่วไปและนำไปทิ้งในบ่อขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย โดยการออกสุ่มตรวจติดตาม
การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนที่ได้รับมอบถังขยะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์  ไปเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ และงานกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 11ประจำปี 2563ณ สนามกีฬาป่าแดด ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแจ้ห่ม ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและห่างไกลยาเสพติด มีสติพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนประชุมเตรียมพร้อมการเข้าร่วมร่วมงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ และงานกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน รายละเอียด (27-01-2563)

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายณรงค์  ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 11ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาป่าแดด ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (กิจกรรม:
การฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน) เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันตำบลปงดอน และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ลดการเผาป่าในชุมชน
ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน และพนักงานส่วนตำบลปงดอน นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง,นายอำเภอแจ้ห่ม, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง, และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอำเภอแจ้ห่ม เขต 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและนันทนาการ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ 10 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลปงดอน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตร  ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2562 >>>
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556