ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) >>>(09-11-2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2564>>>(01-10-2563)

 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน คตง.)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ตา-บ้านแม่ตาใน >>>(01-10-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 >>>(01-10-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>(01-10-2563)
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน e-GP)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง