<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ

จำนวนผู้เข้าชม

คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

คู่มือประชาชน รวมเล่ม
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 
คู่มือช่วยเหลืองานสาธารณภัย
 
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
คู่มือประปา
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ
 
คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com