<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 >>> (24-02-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 >>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>>
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563>>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563>>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560>>>
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ พ.ศ.2558 >>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การกำหนดกองราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พ.ศ.2548 >>>
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 >>>
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564
      รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564" >>> (16-03-2564)
      รายงานการอบรมหลักสูตร "อธิบายความ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)" >>> (11-03-2564)
      รายงานผลการฝึกอบรมโครงการ "การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด" >>> (25-02-2564)
      รายงานการอบรมการจัดทำแผนที่และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินการจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงโปรแกรม Ltax3000 version 3.0 เข้า Ltax3000 version 4.0 ใหม่ รุ่นที่ 9 >>> (07-12-2563)
      รายงานการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น >>> (30-11-2563)
      รายงานการอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563 ประกาศกำหนดประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียง พ.ศ.2563 เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม่ 2563 และหลักเกณฑ์อนุมัติให้โอนงบประมาณและใช้จ่ายเงินสะสม >>> (13-11-2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร >>>
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร >>>
การพัฒนาบุคลากร >>>
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร >>>
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ >>>
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 >>>
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)>>>(05-03-2563)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) >>>(05-03-2563)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)>>>(09-09-2562)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) >>>(09-09-2562)
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง >>>(01-10-2562)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น >>>
หนังสือราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง >>>(04-06-2563)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง >>>(30-05-2562)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง >>>(04-10-2561)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล >>>(30-12-2558)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา >>>(03-07-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหลักธรรมนำใจ >>>(03-07-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ >>>(13-01-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 >>>(09-01-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลปงดอน >>>(11-12-2562)
ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง >>>(28-08-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 >>>(08-08-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม >>>(07-08-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 >>>(26-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา >>>(12-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหลักธรรมนำใจ >>>(12-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม : เพิ่มสวนหย่อมตำบลปงดอน >>>(09-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ "ลำปาง เย็นสบาย เขียวด้วยมือเรา >>>(05-06-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 >>>(28-05-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 >>>(17-05-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข >>>(04-04-2562)

รายงานการอบรมต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 8 >>> (10-03-2563)
รายงานการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย >>> (27-02-2563)
รายงานการอบรม หลักสูตรการทำประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลสำหรับครูปฐมวัย (ID PLAN) >>> (18-01-2563)
รายงานการอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อปฐมวัย >>> (18-01-2563)
รายงานการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>>> (22-11-2562)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เรื่อง การรับราชการท้องถิ่นตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งถึงเกษียณอายุราชการทำตัวอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (จำนวน 5 ฉบับ) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 >>> (16-09-2562)
รายงานผลการเข้ารับกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ.2562 >>> (10-09-2562)
รายงานผลการเข้ารับกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กับกฎหมายฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561 และแนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกระเบียบและปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 >>> (09-09-2562)

คู่มืองานบุคคลต่างๆ
คู่มือการปฏิบติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>>
คู่มือวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น >>>
คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน >>>
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ >>>
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วตำบล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) >>> (05-03-2562)
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) >>> (05-03-2562)
 
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน >>> (05-03-2562)
บันทึกรายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
บันทึกรายงานการประชุมนพังานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง>>> (11-02-2562)
คำสั่งต่างๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 290/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัยตำบลปงดอน >>>(03-08-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 250/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 249/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงใจ >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 248/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 636/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 637/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 638/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 380/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 514/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>(09-10-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 361/2556 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน >>>(27/12/2556)
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com