องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมลงนามและกล่าวสัตยาบรรณแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) เพื่อแสดงพลังในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม สุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 25 คน >>>เอกสารแนบท้าย1 , เอกสารแนบท้าย2