<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม


แผนปฏิบัติการลดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565) >>>
แผนปฏิบัติการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>>
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564) >>>
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564) >>>
แผนปฏิบัติการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 193/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ การลดพลังงานและติดตามผลขององค์การบริหาส่วนตำบลปงดอน >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 189/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลักงานขององค์การบริหาส่วนตำบลปงดอน >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com