<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลทั่วไป

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอแจ้ห่มประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 199.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,537 ไร

 

   
 
จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย
ที่
บ้าน
หมู่ที่
สถานที่เล่นกีฬา/นันทนาการ
1
แม่ตา
1
1. ลานกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
2. สนามเปตองที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
3. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2
ปงดอน
2
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงดอน หมู่ที่ 7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
3
ไฮ
3
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
4
เปียงใจ
4
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
5
แม่ตาใน
6
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
6
ห้วยสะเหน้า
7
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงดอน หมู่ที่ 7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
7
เลาสู
8
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com