เดือนธันวาคม 2564
ลำดับ
หมู่ที่
ตำบล
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1
หมู่ที่ 1,6,11
ทุกตำบล
วันที่ 21 , 26 ธันวาคม 2564
21 - 30 ธ.ค. 64
2
หมู่ที่ 2,7,12
ทุกตำบล
วันที่ 22 , 27 ธันวาคม 2564
3
หมู่ที่ 3,8
ทุกตำบล
วันที่ 23 , 28 ธันวาคม 2564
4
หมู่ที่ 4,9
ทุกตำบล
วันที่ 24 , 29 ธันวาคม 2564
5
หมู่ที่ 5,10
ทุกตำบล
วันที่ 25 , 30 ธันวาคม 2564
 
                   เดือนมกราคม , กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ
หมู่ที่
ตำบล
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1
หมู่ที่ 1 , 7
ทุกตำบล
วันที่ 8 , 28 มกราคม 2565
8 - 13 ม.ค. 65 (ช่วงที่ 1)
2
หมู่ที่ 2 , 8
ทุกตำบล
วันที่ 9 , 29 มกราคม 2565
28 ม.ค. - 2 ก.พ. 65 (ช่วงที่ 2)
3
หมู่ที่ 3 , 9
ทุกตำบล
วันที่ 10 , 30 มกราคม 2565
 
4
หมู่ที่ 4 , 10
ทุกตำบล
วันที่ 11 , 31 มกราคม 2565
 
5
หมู่ที่ 5 , 11
ทุกตำบล
วันที่ 12 มกราคม , 1 กุมภาพันธ์ 2565
 
6
หมู่ที่ 6 , 12
ทุกตำบล
วันที่ 13 มกราคม , 2 กุมภาพันธ์ 2565
 
                   เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ
หมู่ที่
ตำบล
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1
หมู่ที่ 1 , 7
ทุกตำบล
วันที่ 10 , 16 กุมภาพันธ์ 2565
10 - 16 ก.พ. 65 (ช่วงที่ 1)
2
หมู่ที่ 2 , 8
ทุกตำบล
วันที่ 11 , 24 กุมภาพันธ์ 2565
24 - 28 ก.พ. 65 (ช่วงที่ 2)
3
หมู่ที่ 3 , 9
ทุกตำบล
วันที่ 12 , 25 กุมภาพันธ์ 2565
4
หมู่ที่ 4 , 10
ทุกตำบล
วันที่ 13 , 26 กุมภาพันธ์ 2565
5
หมู่ที่ 5 , 11
ทุกตำบล
วันที่ 14 , 27 กุมภาพันธ์ 2565
 
6
หมู่ที่ 6 , 12
ทุกตำบล
วันที่ 15 , 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
เดือนมีนาคม - เมษายน 2565 ห้วงห้ามเผา

    เดือนพฤษภาคม 2565
ลำดับ
หมู่ที่
ตำบล
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ
1
หมู่ที่ 1 , 8
ทุกตำบล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
4 - 10 พ.ค. 65
2
หมู่ที่ 2 , 9
ทุกตำบล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
3
หมู่ที่ 3 , 10
ทุกตำบล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
4
หมู่ที่ 4 , 11
ทุกตำบล
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
5
หมู่ที่ 5 , 12
ทุกตำบล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565
6
หมู่ที่ 6
ทุกตำบล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
7
หมู่ที่ 7
ทุกตำบล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
 
กำหนดมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ประจำปี 2565
อยู่ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 (ห้วง 60 วัน) มีมาตรการรับมือ ดังนี้
- การลาดตระเวน เฝ้าระวังและดับไฟก่อนลุกลาม
- การสนธิกำลัง ระดมเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทุกภาคส่วน
- ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า จำนวนจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้จุดไฟเผาป่า/ผู้บุกรุกป่า
- ดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ
 
ข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2565

-----------------------------------------
               ตามที่จังหวัดลำปาง มีมาตรการให้ทุกอำเภอจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยให้ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 นั้น ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2565 จึงได้กำหนดให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มที่จะบริหารจัดการเชื้อเพลิงดำเนินการ ดังนี้
               1. ให้พื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการโดยให้จัดการด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้งโดยต้องจัดทำแนวกันไฟความกล้าวไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่และควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆได้ พร้อมทั้งให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอท้องที่ จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย
               2. หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 1. หรืออนุญาตแล้ว แต่ไม่ทำแนวกันไฟและมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลย โดยเฉียบขาดทุกรายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดจะพิจารณาดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้นทุกราย