ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
เขตเลือกตั้ง
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
2
3
4
5
6
7
8
1
นายณรงค์ ไปเร็ว
492
177
262
218
47
278
106
52
1,632
1
2
นายมงคล กองตัน
110
126
180
48
17
162
80
61
784
2
3
นายสมคิด มีกลิ่น
6
46
13
1
-
8
16
1
91
3

เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านแม่ตาหลวง
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายอำนวย เป็นเอก
225
2
2
นายมูล ปลุกเสก
339
1
3
นายทอน คงขยัน
16
3
       
 
เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านปงดอน
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายทอง มีกลิ่น
42
4
2
นายเจริญ แข็งแรง
81
3
3
นางบัวบาน เป็นมูล
134
1
4
นางผัน เอื้อจริง
90
2
     
เขตเลือกตั้งที 3 บ้านไฮ
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายพิเดช เป็นแผ่น
293
1
2
นางพวงพยอม วงศ์ตะวัน
168
2
 
เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านเปียงใจ
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายพนาศักดิ์ เป็นเอก
146
1
2
นายชาญณรงค์ รักเหล่า
112
2
     
เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านแม่ตาสามัคคี
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายหลู่โจ้ แซ่จิว
32
1
2
นายวิวัฒน์ โรจน์ฐิติวงศ์
28
2
 
เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านแม่ตาใน
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายสีมา คนฟู
344
1
2
นายสมบูรณ์ ไหวพินิจ
103
2
     
เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านห้วยสะเหน้า
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายสุขแก้ว จี๋บุญมี
54
2
2
นายสมศักดิ์ จำแม่น
142
1
 
เขตเลือกตั้งที 8 บ้านเลาสู
หมายเลขผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล
คะแนนรวม
ลำดับที่ได้
1
นายวิโรจน์ แซ่โฟ่ง
46
2
2
นายสมชัย พงศ์ธัญวลัย
65
1