<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ปีงบประมาณ 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เอกสารแนบท้าย
ปีงบประมาณ 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารแนบท้าย
ปีงบประมาณ 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารแนบท้าย
ปีงบประมาณ 2562
รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 เอกสารแนบท้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบท้าย
ปีงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสารแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลปงดอน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสารแนบท้าย
ปีงบประมาณ 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลปงดอน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารแนบท้าย
ปีงบประมาณ 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เอกสารแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เอกสารแนบท้าย
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com