<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
88
88
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 ตลอดจนร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และอื่นๆ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลปงดอน จำนวน 40 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บ ขน และการกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และลงมติเห็นชอบของประชาชนตำบลปงดอน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขยะในตำบลปงดอน ในวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1, บ้านปงดอน หมู่ที่ 2, บ้านไฮ หมู่ที่ 3, บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 และบ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com