ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
- ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบลปงดอน (ส.ถ.1/1)
- ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน (ผ.ถ.1/1)

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบฟอร์ม/ใบสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน (ส.ถ.4/1)
- ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน (ผ.ถ.4/1)
- หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)
- แบบฟอร์มเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
- แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
- กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
- รายละเอียดใบรับรองแพทย์หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
คำสั่ง
- แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล