ข่าวและกิจกรรม


แจ้งประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง>>>


1
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการบริการบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ร่วมแสดงเจตจำนงและแสดงพลังในการต่อต้านการทุจริต
และตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เป็นองค์กรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความโปร่งใส โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จำนวน 36 คน>>>(30-03-2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล >>>(23-03-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล >>>(23-03-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง >>>(23-03-2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(21-03-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2.1 พนักงานจ้างทั่้วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดกองคลัง
2.2 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำวน 1 อัตรา
รายละเอียดการรับสมัคร


วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
จัดประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรก ครั้งที่ ๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
   
   
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนพร้อมด้วยผู้นำท้องที่และส่วนราชการต่างๆ
ในพื้นที่ตำบลปงดอน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณางานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงานในอำนาจหน้าที่อื่นๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
   
   
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar)
   
   
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ตรวจสอบระบบประปาประจำหมู่บ้านปงดอน
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนคัดกรองผู้มารับบริการตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)ก่อนปฏิบัติงานตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนส่งมอบของที่ได้รับการบริจาคที่จาก
หน่วยงานราชการต่างๆ ให้แก่ผู้กักตัวจากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันนที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค
สำหรับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ในพื้นที่ตำบลปงดอน จำนวน ๕๖ รัวเรือน
ขอแสดงความยินดีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
   
   
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
   
   
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ จุดบริการประชาชนถนนสายวัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ กิโลเมตรที่ ๓
   
   
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมาและองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ร่วมประชุมเพื่อหารือกรณีการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา
และมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนพร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลปงดอนและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
จัดประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พนักงานส่วนตำบลปงดอนร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลปงดอน

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนเข้าร่วมรับชมการประกาศ
เจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage
ของสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยการตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนนสายวัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ
ตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่มถึงบริเวณที่ทำการสายตรวจตำบลปงดอน

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จำนวน ๘ เขตเลือกตั้ง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนส่งมอบวัสดุการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลปงดอนเพื่อให้ประชาชนทราบ
และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ในการการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๒ บ้านปงดอน , เขตเลือกตั้งที่ ๔ บ้านเปียงใจ , เขตเลือกตั้งที่ ๕ บ้านแม่ตาสามัคคี
เขตเลือกตั้งที่ ๗ บ้านห้วยสะเหน้า , เขตเลือกตั้งที่ ๘ บ้านเลาสู
โครงการการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
จัดโครงการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางศรีลา กาวินชัย หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
มอบถุงยังชีพในแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลปงดอนและลงพื้นที่เยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พนักงานส่วนตำบลปงดอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลการะทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

ประชาสัมพันธ์ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อน หรือหลังวันเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล
มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการนายสุนทร คนฟู และนางวิไล คนฟู ครูโรงเรียนบ้านแม่ตาใน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลปงดอน ครั้งที่ ๒
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลปงดอน
   
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556