ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556
 
คำสัี่ง อบต.ปงดอน เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน >>>(27/12/2556)