ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 67 รายที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย บ้านเปียงใจ หมู่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปลงแนวคิดทัศนคติและค่านิยม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนตำบลปงดอน รวมทั้งสร้างนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้ามา เพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็ก และเยาวชน ให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ อาาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2559
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดลำปางสะอาด" ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง และทัศนศึกษาดูงานพื้นที่อำเภอเกาะคาและอำเภอแจ้ห่ม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา คงคุณค่าขนมพื้นเมือง เพื่อเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัธาในพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 5 กรกรฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชุมคมอาเซียน ณ อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่ตา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยชาวตำบลปงดอน เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา "เข้าพรรษานี้ ทำจิตให้ให้บริสุทธิ์ เข้าวัด ทำบุญตักบาตร ลด ละเลิก อบายมุข"
วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน  ร่วมกับ อสม.ตำบลปงดอน
ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด
และในเขตพื้นที่ตำบลปงดอน  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมกับศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน   จัดโครงการกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการเดินณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมกับศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอนจัดโครงการกิจกรรมณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยการเดินณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนกิ่วคอหมา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมาแก่ผู้นำชุมชนตำบลปงดอน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเกษตรครบวงจร ณ วัดม่อนเจริญธรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมกับประมงอำเภอแจ้ห่ม จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559   อ่างเก็บน้ำแม่ปอบ  บ้านแม่ตา  หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local   Performance  Assessment  : LPA)  ประจำปี 2559

วันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นประชาชนตำบลปงดอน ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของชุมชน

วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มเปิดศูนย์อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชุนเพื่อบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปงดอน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 มิถุนายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนมิถุนายนในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดประชุมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนตำบลปงดอนให้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบกระสอบใส่ทรายแก่ผู้นำในพื้นที่ตำบลปงดอน เพื่อนำไปใส่ทรายกั้นแม่น้ำวังเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลปงดอน
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 21 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของเด็กปฐมวัย รวมถึงเพื่อให้นักเรียนได้ตะหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา เพื่อก่อสร้างห้องสมุดดินศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมเป็นเกียรติปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ราษฎรเพิ่มมาขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก หมู่ 3 บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ตามขนบธรรมเนียมชาวปงดอน ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขบวนธรรมเนียมประเพณีการรดน้ำดำหัวแบบพื้นเมือง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน