ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
 

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. อบต.ปงดอน ร่วมประเพณีสลากภัตรบ้านปงดอน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นณ วัดม่อนเจริญธรรม บ้านปงดอน หมู่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. อบต.ปงดอน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 25 กันยายน 2560 อบต.ปงดอน ร่วมประเพณีสลากภัตร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น ณ วัดบ้านไฮ หมู่ 3 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
อบต.ปงดอน ขอเชิญชวนประชาชนตำบลปงดอน ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง
เพื่อประดับสถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งโดยพร้อมเพรียงกันในช่วงวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560
วันที่ 21 กันยายน 2560 อบต.ปงดอน มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ตำบลปงดอน
ประจำปี 2560 จำนวน 50,000.00.- บาท เพื่อส่งเสริมการออมเงิน และจัดสวั้สดิการให้ภาคประชาชน
ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ตลอดจนกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ และเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในตำบลปงดอน ณ ห้องประชุม อบต.ปงดอน
วันที่ 21 กันยายน 2560 อบต.ปงดอน มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรโครงการ "ประกวดหมู่บ้านน่าอยู่
หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2560" หมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 8 หมู่บ้าน 
สรุปผลการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ฯ ตำบลปงดอน ดังนี้ 
1. รางวัลอันดับที่ 1 บ้านไฮ หมู่ 3 
2. รางวัลอันดับที่ 2 บ้านแม่ตาใน หมู่ 6
3. รางวัลอันดับที่ 3 บ้านปงดอน หมู่ 2
4. รางวัลชมเชย บ้านแม่ตา หมู่ 1
สรุปผลบ้านตัวอย่างในตำบลปงดอน ดังนี้
1. รางวัลอันดับที่ 1 บ้านนายประสิทธิ์ รักฝูง หมู่ 3
2. รางวัลอันดับที่ 2 บ้านนางโสภา กองตัน หมู่ 3
3. รางวัลอันดับที่ 3 บ้านนายคงศักดิ์ จัดสวย หมู่ 7
 
วันที่ 19 กันยายน 2560 อบต.ปงดอน จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2560 (หลักสูตร ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติโดยทีมวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อปพร. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ปงดอน ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
วันที่ 15 กันยายน 2560 อบต.ปงดอน จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตำบลปงดอนให้มีทักษะและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 อบต.ปงดอน จัดโครงการ "ฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ปงดอน" เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ทัศนคติ ค่านิยม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วันที่ 7 กันยายน 2560 อบต.ปงดอน ดำเนินโครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลปงดอน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Rerformance Assessment : LPA) >>>เอกสารแนบ(21-08-2560)
อบต.ปงดอน ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล "โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2" โดยการลงพื้นที่ตรวจประเมินครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
ในพื้นที่ หมู่ ๑ - ๘ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 อบต.ปงดอน ดำเนินโครงการ "ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหาคม" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหาคม 2560" เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนตำบลปงดอน
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และหน่วยจัดการ
ต้นน้ำแม่แจ้ฟ้า ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันดินถล่ม
น้ำท่วมพื้นที่ลาดชัน ริมถนน ริมลำห้วย รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม ณ บ้านเปียงใจ
หมู่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา ม.1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการ "ปลูกต้นไม้ครัวเรือนละต้น บนแผ่นดินลำปาง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านไฮ
หมู่ ๓ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับชาวตำบลปงดอนทำดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ตำบลปงดอน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ

วันที่ 27 - 30 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์การสรรหา และการรับสมัครคเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(05/05/2560)

แผนปฏิบัติราชการ  การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560>>>(09/01/2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ  การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560>>>(09/01/2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน>>>(09/01/2560)