ข่าวและกิจกรรม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. สำนักงานปลัด>>>
2. กองคลัง>>>
3. กองช่าง >>>

สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ 2561>>>

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561>>> (05-09-2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อสูท ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน2561
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ(เก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง >>>รายงานสรุปผลการดำเนินงาน , รายละเอียดโครงการฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ฝึกอบรมทำสเปรย์ไล่ยุงและโลชั่นกันยุง)
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันที่ 17 เมษายน 2561 รดน้ำดำหัวเจ้าคณะตำบล นายอำเภอแจ้ห่ม เจ้าคณะอำเภอ

       วันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561
        เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุและ             การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ถนนสายวัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ   ณ จุดกิโลเมตรที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สืบสานงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ตามขนบธรรมเนียมชาวปงดอน ประจำปี 2561)
ขึ้นในวันที่  13  เมษายน 2561
  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์และประเพณีการรดน้ำดำหัวแบบพื้นเมืองท้องถิ่นปงดอน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลปงดอน

วันที่ 20 – 28 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งในหมู่บ้าน      ความสะอาด ความเป็นระเบียบของหมู่บ้าน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาบ้านเรือน อาคาร – สถานที่สาธารณะ ถนน ตรอก ซอยในหมู่บ้าน ให้มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ

วันที่ 28 มีนาคม นายกฤษดา  พงษ์พันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สำรวจความเหมาะสม ของการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 และบ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
สมัยที่ 2ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

วันที่ 16 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
โดยการพัฒนาถนนสายวัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ เนื่องในวันที่  18  มีนาคม  ของทุกปีเป็น  "วันท้องถิ่นไทย"  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม

บันทึกรายงานโครงการเวทีประชาคมตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561>>> (14/03/2562)

วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจำปี 2561 เพื่อผู้นำหมู่บ้านหรือผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ได้ศึกษาดูงาน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย – จังหวัดลำพูน –  จังหวัดชียงใหม่
เพื่อพัฒนาความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
และเกิดประโยชน์แก่ราชการ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้ออกพื้นที่ให้บริการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลปงดอน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลปงดอน ประชุมการดำเนินงาน ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลปงดอน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
กิจกรรม : ประดิษฐ์ไม้เสียบธนบัตรและดอกไม้จากขยะถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชน
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าหมอกควั
นและลดการเผาป่าในชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
จัดประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2561 สมัยแรก ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละหมู่บ้านของตำบลปงดอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนประชุมคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่
หน้าบ้านน่ามองประจำปี 2561 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักหมู่บ้าน รักความสามัคคี และรักความสะอาด
ของประชาชนตำบลปงดอน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นายณรงค์  ไปเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและ
พนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานนายพิเดช  สัตย์มาก  กำนันตำบลปงดอน
ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลปงดอน บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
จังหวัดลำปาง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานเทศบาล , พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแจ้ห่ม ได้มีสุขภาพพลานามัยที่เข้มแข็งสมบูรณ์  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและห่างไกลยาเสพติด มีสติพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อประชาชน
เห็นความสำคัญของเด็กและส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดี ณ ที่ทำการ อบต.ปงดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ท่านใดสนใจสามารถร่วมสมทบของรางวัลเพื่อให้กับเด็กๆ ได้ที่ อบต.ปงดอนจ้า

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและศูนย์รวบรวม
และสั่งการ (War Room) ระดับตำบล เพื่อให้การจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการ์และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561
ขอเชิญผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ผู้มีสิทธิครอบครอง โปรดยื่นแบบและชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนภาย ในกำหนดเวลาดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
2. ภาษีป้าย
- กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่
- กำหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)เพื่อชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายน 2561
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน โทร.054-834669 ได้ทุกวันในเวลาทำการ จ่ายภาษีตรงเวลา ... เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน>>>

ประชาสัมพัธ์ความพึงพอใจ เอกสารประชาสัมพันธ์

แผนผังกระบวนการงานของศูนย์รับเรื่อง้องเรียน ร้องทุกข์ เอกสารแนบท้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เอกสารประชาสัมพันธ์

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการช่วงเวลาพักเที่ยง>>>

อบต.ปงดอน ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - วันที่ 3 มกราคม 2561

โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>>

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน และประชาชนตำบลปงดอน
ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

ประมวลภาพตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5 >>>ยุธศาสตร์ที่ 1 , ยุธศาสตร์ที่ 2 , ยุธศาสตร์ที่ 3 , ยุธศาสาตร์ที่ 4 , ยุธศาสตร์ที่ 5

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560>>>
   

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 อบต.ปงดอน มอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ โรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ 1 เพื่อมอบให้แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 - 30 กันยายน 2560

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 อบต.ปงดอน และประชาชน ร่วมพัฒนาบริเวณถนนสายวัดผาแดงหลวง-บ้านไฮ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 อบต.ปงดอน ร่วมกับผู้นำตำบลปงดอนและประชาชนตำบลปงดอน จัดพิธีบำเพ็ญกุล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ>>>
   

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556