ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 รายละเอียด(27-09-2562)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562รายละเอียด(27-09-2562)
วันที่ 24 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ให้เด็กมีความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงสถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 17 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
สานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
เล่นกีฬาและออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแสดงออกถึงพลังสามัคคีขององค์กร
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
(ส่งเสริมอาชีพการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมมีรายได้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
วันที่ 13 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา
วันที่ 3 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนพร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมแสดงความยิน
กับนักกีฬาเรือพายที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลปงดอนในการแข่งขันจัดการแข่งขัน
เรือพายมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2562
ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 โครงการสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝีกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>รายละเอียด
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย – ดินโคลนถล่ม)
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
กิจกรรม: พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ ถนนสายวัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่ม
ถึงที่ทำการสายตรวจประจำตำบลปงดอน หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี่คุณธรรม จริยธรรมประจำตน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปงดอน
อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวัน
เข้าพรรษาโดยการถวายเทียนพรรษาแก่วัดในตำบลปงดอนจำนวน๔ วัดและ ๑สำนักสงฆ์ คือ
วัดบ้านแม่ตาหลวง หมู่ที่ ๑, วัดม่อนเจริญธรรมหมู่ที่ ๒, วัดบ้านไฮหมู่ที่ ๓,วัดบ้านแม่ตาใน
หมู่ที่ ๖ และสำนักสงฆ์ บ้านเปียงใจ หมู่ที่ ๔
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการหลักธรรมนำใจโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดม่อนเจริญธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้จัดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม : เพิ่มสวนหย่อมตำบลปงดอน
ณ บริเวณพื้นที่ลานกีฬาและหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ไดออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปงดอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(27/06/2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง >>>
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนรับการประเมินตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมกับศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอนและประชาชนตำบลปงดอน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดไม่ให้ระบาดในพื้นที่และสร้าง
ความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิต โดยจะเริ่มเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่ตำบลปงดอน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการเกิดหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ ณ บ้านเปียงใจ หมูที่ 4 โดย ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุมิหิยังก๊ะ ณ บริเวณพระธาตุมิหิยังก๊ะ บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนตำบลปงดอน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ตา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง>>>(07/06/2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ปิดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง >>>
สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562) >>>
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการ “ลำปาง เย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา” เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด “ปลูกป่าในใจคน” อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปงดอนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการเวทีประชาคมตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรม: พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรไป-มา ของถนนสายตำบลปงดอน
วันที่ 25 เมษายน 2562 อบต.ปงดอนจัดเวทีประชาคมตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ขอเชิญชวน...ประชาชนตำบลปงดอน ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (สืบสานงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลปงดอน) ดังนี้
วันที่ 13 เมษายน 2562
- เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ 1
- เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตาใน หมู่ 6
- เวลา 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไฮ หมู่ 3
- เวลา 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปงดอน หมู่ 7
วันที่ 14 เมษายน 2562
- เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านปงดอน หมู่ 2
- เวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเปียงใจ หมู่ 4
วันที่ 10 เมษายน 2562 อบต.ปงดอนจัดโครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2562 (หลักสูตรทบทวน) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ อปพร. ตลอดจนเพิ่มทักษะและศักยภาพของสมาชิก อปพร.ตำบลปงดอน, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง อบต.ปงดอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับ นายจิตรกร ศรีจันทร์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 11 (แม่ต๋า), กำนันตำบลปงดอน, สถานีควบคุมไฟป่าถ้ำผาไท ( ด้านทิศตะวันตก), เจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลปงดอน ได้จัดชุดลาดตะเวนควบคุมไฟป่าในเขตตำบลปงดอน จำนวน 2 ชุด ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ 4 บ้านเปียงใจ, หมู่ 5 บ้านแม่ตาสามัคคี และหมู่ 8 บ้านเลาสู เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่า
วันที่ 4 เมษายน 2562 อบต.ปงดอน จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความสามัคคี และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสนสถานซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลปงดอน ณ วัดม่อนเจริญธรรม หมู่ 2 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ 29 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม: “โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เพื่อให้ความรู้ถึงเรื่องกฎหมายจราจร/กฎระเบียบและเครื่องหมายจราจรตลอดทั้งการขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 28 มีนาคม 2562 อบต.ปงดอน ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุบ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตำบลปงดอน "เมาไม่ขับ...เคารพกฎจราจร ขับรถอย่างปลอดภัย...สวมหมวกนิรภัย"
วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลปงดอนร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและอ่านสารวันท้องถิ่นไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการพัฒนาถนนสายวัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่มถึงบริเวณที่ทำการสายตรวจประจำตำบลปงดอน
วันที่ 7 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล ปงดอน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 และบ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน..ขอเชิญชวนประชาชนตำบลปงดอน "ลด ละ เลิก การใช้โฟม และถุงพลาสติกบรรจุอาหาร" หันมาใช้ปิ่นโต ตะกร้าและถุงผ้าแทน เพื่อลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน และดูแลรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารสวนตำบลปงดอน ร่วมงานพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ ประจำปี 2562
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนังงาน พนักงานจ้าง ผู้นำ กลุ่มสตรี และประชาชน ตำบลปงดอน ร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 >>>(14/02/2562)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 29 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ >>>(22/03/2562)
วันที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็ก ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมี ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน >>>(11-01-2562)
วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปงดอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม >>>(08-01-2562)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>>(23-11-2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>(21-11-2561)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน และประชาชนตำบลปงดอน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน อสม.ตำบลปงดอน และประชาชนตำบลปงดอน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ>>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ>>>
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556