ข่าวและกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดดนร่วมส่งเสริมประเพณีสลากภัตรและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและหวงแหน
ประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตรตามวัดต่างๆในพื้นที่ตำบลปงดอน

วันที่ 21 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน โดยการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลปงดอน ตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่มถึงที่ทำการสายตรวจประจำตำบลปงดอน

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสาธารณภัย กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม) จังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม

วันที่ 15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตำบลปงดอน ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านบุคคลหน่วยงานต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. นางแสงเดือน มีมานะ ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นายประสงค์ บุสดี ประธาน อปพร.ตำบลปงดอน
3. นายสว่าง มีะรรม เกาตรกรต้นแบบในด้านการเกษตรอินทรีย์
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน
เอกสารแนบ1
, เอกสารแนบ2 , เอกสารแนบ3 , เอกสารแนบ4

วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลปงดอน ร่วมโรงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไฮ โดยได้จัดบอร์ดแสดงผลการดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรม "ขยะบุญน้ำใจของชมรมผู้สูงอายุ" เข้าร่วม พร้อมทั้งได้รับเกียรติ จากท่านนายอำเภอแจ้ห่ม มอบประกาศนียบัตรแก่ชมรมผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านที่ได้ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะของตำบลปงดอน

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารสว่นตำบลปงดอน จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม : ผักสวนครัวหนูปลูกเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา โดยดำเนินการให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา ได้ทดลองปลูกพืชผักปลอดสารพิษด้วยตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนได้รู้จักชนิดพืชผักสวนครัวและสามารถดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีในพื้นที่ตำบลปงดอน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนา ในพื้นที่ อปท. 59 แห่ง ของจังหวัดลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ป่าห้วยปง หมู่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขอสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ บ้านแม่ตา หมู่ 1 บ้านปงดอน หมู่ 2 บ้านไฮ หมู่ 3 บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 และบ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารสว่นตำบลปงดอน ดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนบ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื่องจากเหตุอุทุกภัยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยการปลูกดอกทองอุไรสองข้างทางตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่มถึงบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน โดยได้รับการสนับสนุนต้นดอกทองอุไรจากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แจ้ฟ้า

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้พระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดม่อนเจริญธรรม ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณถนนสายวัดผาแดงหลวง-บ้านไฮ ตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่มถึงบริเวณที่ทำการสายตรวจประจำตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พัฒนาชุุมชนอำเภอแจ้ห่มตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการหลักธรรมนำใจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร , สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบลปงดอนและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เพื่อพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิดความสงบร่วมเย็นทางจิตใจ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ วัดม่อนเจริญธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุง และธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา ณ วัดบ้านแม่ตาหลวง หมู่ที่ 1 , วัดม่อนเจริญธรรม หมู่ที่ 2 , วัดบ้านไฮ หมู่ที่ 3 , วัดบ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 และสำนักสงฆ์บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายยุทธพงศ์  ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม
พบปะสัญจรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ
แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ,
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนดำเนินการโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นสถานที่ตัวอย่างและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
บริเวณสองข้างทางถนนสายลป 4289   วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่ม
ถึงบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตัำบล อปพร. อสม. ส.อบต. ตำบลปงดอน จนท.รพ.สต.ปงดอน ร่วมตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่ตำบลปงดอน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม ออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนใหักับสุนัขและแมวตำบลปงดอน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องสแกนอินฟาร์เรดแบบหน้าผากให้กับหมู่บ้าน
ตามโครงการจัดหาวัสดุและเครื่องมือการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีวัสดุและเครื่องมือการแพทย์ในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลเบื้องต้น
การเฝ้าระวังป้องกันเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
งบประมาณสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปงดอน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายณรงค์  ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยนางสุพิน  ตามสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน  ออกพื้นที่ในตำบลปงดอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทำความเข้าใจต่อรประชาชในการเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019
วันที่ 23 มีนาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 18 มีนาคม ๒๕62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ข. , เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ข. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ,เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง ,เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ,เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2563 องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (กิจกรรมฝึกอบรมตัดเย็บกางเกงสูทผู้ชาย)
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย้านไฮ(เก่า) หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีตำบลปงดอน เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของกลุ่มสตรีตำบลปงดอน เพื่อช่วยให้กลุ่มสตรีตำบลปงดอน มีอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนพร้อมเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าระดับตำบลเป็นประธาน
ในพิธีเปิดจุดสกัดเฝ้าระวังและลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
จุดไฟเผาป่าในพื้นที่ตำบลปงดอน บริเวณพื้นที่บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ,
บ้านแม่ตาสามัคคีหมู่ที่ 5 และบ้านเลาสูหมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แจ้ฟ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ในพื้นที่โดยการฉีดล้างถนนสายหลักในหมู่บ้าน
วันที่ 1 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประจำศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและชุดปฏิบัติการพื้นที่ในหมู่บ้าน
ของตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในเขตตำบลปงดอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ระหว่างวันที่ 26 – 28  กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนได้ดำเนินการ
ติดตามประเมินผลโครงการคัดแยกขยะชุมชนโดยการคัดแยกขยะเปียกจากครัวเรือน
ออกจากขยะทั่วไปและนำไปทิ้งในบ่อขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย โดยการออกสุ่มตรวจติดตาม
การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนที่ได้รับมอบถังขยะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์  ไปเร็ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ และงานกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2563 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 11ประจำปี 2563ณ สนามกีฬาป่าแดด ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแจ้ห่ม ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและห่างไกลยาเสพติด มีสติพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนประชุมเตรียมพร้อมการเข้าร่วมร่วมงานประเพณีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือ และงานกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน รายละเอียด (27-01-2563)

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายณรงค์  ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 11ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาป่าแดด ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (กิจกรรม:
การฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน) เพื่อสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันตำบลปงดอน และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ลดการเผาป่าในชุมชน
ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 12 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์จะนำอาหาร ขนม หรือของกินต่างๆ มาสนับสนุนให้แก่เด็กในงานวันเด็ก ขอให้งดการใช้โฟม ในการบรรจุสิ่งของมอบแก่เด็ก ขอให้ใช้ภาชนะที่ปลอดภัย เช่น กล่องใส่อาหารที่ผลิตจากชานอ้อย ใบตองหรือภาชนะอื่นที่ไม่เป็นอันตราย เพื่อเป็นการลดวัสดุอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กต่อไป

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน และพนักงานส่วนตำบลปงดอน นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง,นายอำเภอแจ้ห่ม, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง, และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอำเภอแจ้ห่ม เขต 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและนันทนาการ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ 10 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลปงดอน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตร  ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2562 >>>
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556