ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน มอบหมายให้กองช่างพร้อมด้วยพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนดำเนินการสำรวจสายไฟถนนสายวัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ
และตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ ตามแนวใกล้สายไฟฟ้า เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
เป็นประธานในการเปิดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปลอดภัย อนามัยดี ไม่มีโรค
ณ ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา

วันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารสวนตำบลปงดอน
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางวัชราภรณ์ ฉัตรเงิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนรับมอบยาสามัญประจำบ้าน โครงการ พอ.สว. จังหวัดลำปาง
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
นางศรีลา กาวินชัย หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและ
โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
ภาคเช้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จากพระมหาประยูร รวิวังโส เจ้าอาวาสวัดม่อนเจริญธรรม

ภาคบ่ายรับฟังการบรรยาย หลักธรรมาภิบาล และวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
จากนายถนอม คำปันศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลปงดอน

ในวันที่ 6 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการสืบสาน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องการถนอมอาหาร เพื่อให้ครู ผู้ปกครองเด็ก และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา เรียรู้วิถีชีวิตของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครองเด็ก เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านทักษะอาชีพและการดำเนินชีวิตแก่ผู้ร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ ไฟฟ้าช็อต กรณีไฟไหม้ กรณีเด็กติดรถยนต์ และกรณีดินโคลนถล่ม ฯลฯ และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องทันท่วงที ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เพื่อให้ประชาชนทันต่อเหตุการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ  ยาเสพติด และนำความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายนคร ไหวพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนร่วมกับตัวแทน
โรงฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมายมอบถุงยังชีพ จำนวน 25 ชุด ให้แก่ผู้ยากจนตำบลปงดอน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
(1 ไร่) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ“โคก หนอง นา โมเดล ”เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ“โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่ เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมี นายสว่าง มีธรรม จากสวนมีธรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำการเกษตรอินทรีย์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน(กิจกรรม: DIY แปรรูปขวดแก้ว เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์) เพื่อรณรงค์ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนโดยการนำขยะที่ตกค้างมาทำให้เกิดประโยชน์ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ >>> (21-06-2564)

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีในพื้นที่ตำบลปงดอน ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม ในพื้นที่ หมู่ 1 - 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฎิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน อสม.ตำบลปงดอน และ สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดบ้านแม่ตาหลวง จนถึง โรงเรียนบ้านแม่ตา

วันที่ 25 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์และเพื่อนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการป้องกันตนเอง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ตา

วันที่ 25 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมการอ่านให้เด็กและเยาวชนตำบลปงดอน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า ให้กับเด็กและเยาวชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียบ้านแม่ตา

วันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ลดอุบัติภัยทางถนน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา และเจ้าหน้าที่ อบต.ปงดอน

วันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางให้สะอาด สะดวก และปลอดภัย และเพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรของประชาชน ณ ถนนสายวัดผาแดงหลวง-บ้านไฮ ตั้งแต่เขตติดต่อตำบลแจ้ห่มถึงที่ทำการสายตรวจประจำตำบลปงดอน หมู่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว(กิจกรรมฝึกอบรมตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูป) ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ(เก่า) หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล >>>รายละเอียด(04/03/2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับฟังปัญหาในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 ตลอดจนร่วมรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และอื่นๆ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การคัดแยก เก็บ ขน และการกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 เพื่อรับฟัง      ความคิดเห็น และลงมติเห็นชอบของประชาชนตำบลปงดอน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขยะในตำบลปงดอน ในวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1, บ้านปงดอน หมู่ที่ 2, บ้านไฮ หมู่ที่ 3, บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 และบ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น >>>เอกสารแนบ1 , เอกสารแนบ2 , เอกสารแนบ3 (15/02/2564)

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 3 0 กันยายน 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง >>>(06/01/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >>>

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >>>

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและนันทนาการกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และครอบครัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลปงดอน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักสามัคคีและเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยยพนักงานส่วนตำบล ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อให้การบริการประชาชนเชิงรุกสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจน
รับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์การโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 จังหวัดลำปาง >>>10/11/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น>>>06/11/2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้รายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภาพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตำบลปงดอน , ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปงดอน , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงดอน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียงใจ ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลปงดอนและ
โคงการกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพและนันทนาการกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและครอบครัว
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแจ้ห่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เปิดการใช้ไฟฟ้าโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก.) ณ วัดบ้านแม่ตาหลวง โดยมีนายประภาส ก๋าเมืองลือ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานเปิดในพิธี
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลปงดอน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน จัดการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆได้รับทราบและถือปฏิบัติ
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เข้ารับการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนช่วยเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>05/10/2563

   
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ข่าวและกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556