ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลิ่งจำตอง บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ 5 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ่อขยะหมู่บ้าน บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญชุม มียันต์ บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประยุทธ เป็นมูล บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายนพรัตน์ มียันต์ บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่องพิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายลบ มีกลิ่น บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุพจน์ มีกลิ่น บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางแก้ว มีธรรม บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง พิจารณาผลการสอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทางเข้าบ่อทิ้งขยะประจำหมู่บ้านปงดอน หมู่ 2 (ช่วงที่ 3) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(25/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง โดยวิธีวางกล่อง GABION บ้านเปียงใจ หมู่ 4 (บริเวณน้ำตกตาดปู่บี้) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(18/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง สอบราคาจ้างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 9 โครงการ >>>(07/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกอบวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อทิ้งขยะประจำหมู่บ้านปงดอน หมู่ 2 (ช่วงที่ 3) ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง >>>(04/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกอบวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปบ่อขยะหมู่บ้าน บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง >>>(04/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกอบวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลิ่งจำตอง บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ 5 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง >>>(04/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกอบวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมนึก เป็นเอก บ้านแม่ตา หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง >>>(15/06/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกอบวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิโรจน์ ปลุกเสก บ้านแม่ตา หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง >>>(15/06/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 4 โครงการ >>>(04/05/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ จำนวน 4 โครงการ >>>(03/05/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมทางน้ำล้น (Spill Way) ฝายประชาอาสาบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 >>>(07/04/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล.บ้านเปียงใจ หมู่ 4 >>>(06/03/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งนอก) หมู่ 1 >>>(02/02/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ >>>(21/12/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตาสามัคคี หมู่ 5 (บริเวณหัวบ้านแม่ตาสามัคคี >>>(19/12/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดถนนสายกลางหมู่บ้านแม่ตาใน หมู่6 >>>(09/11/2559)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 >>>(17/10/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง >>>(02/09/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ>>>(15/8/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ>>>(10/8/2559)

ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง สอบราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 8 โครงการ>>>(8/7/2559)

ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ>>>(6/7/2559)