ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-016 สายบ้านปงดอน-บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >>>เอกสารแนบ(06/01/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-001 สายบ้านแม่ตา-บ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >>>เอกสารแนบ(06/01/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-016 สายบ้านปงดอน-บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >>>เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-001 สายบ้านแม่ตา-บ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >>>เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564>>>เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 (17-12-2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) >>>(09-11-2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลง ประจำปีงบประมาณ 2564>>>(01-10-2563)

ผลการประกวดผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 รหุัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-016 สายบ้านปงดอน-บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)>>>(20-01-2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-001 สายบ้านแม่ตา-บ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)>>>(20-01-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-001 สายบ้านแม่ตา - บ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>(20-10-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้่าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-016 สายบ้านปงดอน - บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>>(20-10-2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประจำเดือนกันยายน 2564
ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประจำเดือนเมษายน 2564
ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือนมกราคม 2564
ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>>>
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.73-017 ถนนสายบ้านแม่ตา - แม่ตาแพะ บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง) >>>(27-08-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างอาคารหกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน) >>>(27-08-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>(01-10-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ตา-บ้านแม่ตาใน >>>(01-10-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 >>>(01-10-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>(01-10-2563)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายเข้าบ้านปงดอน หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-016 สายบ้านปงดอน-บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ที่ 2 ตำบลปงดอน กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,690 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,690 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สายทาง >>>(24-12-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวลายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.73-001 สายบ้านแม่ตา-บ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน กว้าง 4.10-6.00 เมตร ยาว 1,060.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,133.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 สายทาง >>>(24-12-2563)