ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เงินสำรองจ่าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>>(22/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>>(22/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสลากภัตร มูลค่าชุดละ 600.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ>>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักงานปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สำนักงานปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เงินสำรองจ่าย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> (20/09/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสถไฟฟ้าและวิทยุ ของ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>> (20/09/2560)