ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านปงดอน หมู่ที่ 2 บ้านปงดอน ตำบลปงดอน อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)>>>(28/09/2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)>>>(04/06/2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา >>>(18/04/2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา >>>(02/04/2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ที่ตั้งปงดอน หมู่ที่ 2 บ้านปงดอน ตำบลปงดอน (โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาสายประธาน ระบบประปา หมู่บ้านปงดอน หมู่ที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> (12/11/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสะอาดสำหรับสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>>(31/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสะอาดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>>(31/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 >>> (30/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (19/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (19/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (19/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (19/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (16/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>> (16/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ (ฉบับรายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>>(04/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสะอาดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>>(04/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสะอาดสำหรับสำนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>>(04/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>>>(04/10/2560)