<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

คำสั่งต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน

คำสั่ง ที่ 022/2565 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในการช่วยเหลือการบริหารราชการและผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(14-01-2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 006/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(13-01-2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 450/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565>>>(27-10-2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน>>>(30-09-2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปิด-ปิด ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ >>>(28-12-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 564/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564>>>(28-12-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 290/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวั
ยตำบลปงดอน >>>(03-08-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 250/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 249/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงใจ >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 248/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 636/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน
สำนักงานปลัด >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 635/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 637/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในกองคลัง >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 638/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในกองช่าง >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 380/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 514/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลปงดอน >>>(09-10-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 361/2556 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน >>>(27/12/2556)

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com