<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.


ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
งานบริหารทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด
งานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานกิจกรรมกีฬาและเยาวชน
งานบริหารงานศึกษา
งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
งานกิจกรรมโรงเรียน
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานก่อสร้าง
งานผังเมือง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com