<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >>>
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>>
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561>>>
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 >>>
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 >>>
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 >>>
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 >>>
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) >>>
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) >>>(04-04-2565)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>>
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>>
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>>(23-11-2561)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560>>>
รายงานผลการติดตามประเมินผลงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>>
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>>
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 >>>
รายงานผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 >>>
แผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาสามปี และแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2559-2561) >>>
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยาน พ.ศ.2560) >>>
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน(พ.ศ.2560-2562)>>>เอกสารแนบ1 ,เอกสารแนบ2(31/05/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559>>>เอกสารแนบ1 ,เอกสารแนบ2(23/12/2558)
แผนยุทธศาสาตร์ >>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2 , เอกสารแนบ3
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 >>>(00-01-2563)
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน (รอบดำเนินการ 6 เดือน) >>>
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (1 ตค. 62 - 31 มี.ค. 63) >>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)>>>
รายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. >>>
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>> (04/02/2562)
รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี พ.ศ.2562 >>> (04/02/2562)
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>(21-11-2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)>>>
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561) >>>
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายไตรมาส 1 - 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)>>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน >>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)>>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน>>>(09/01/2560)
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 >>>
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>>
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน >>>
การประเมินการควบคุมภายใน
การประเมินควบคุมภายใน งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 >>>
คำสั่งต่างๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภาระกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>> (16-02-2561)
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนา >>> (29-12-2564)
ประชาคมตำบล
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>>
ประชาคมตำบล >>>
พระราชดำรัส
พระราชดำรัส ซึ่งพระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ >>>
พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2549 >>>
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ประการ >>>

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com