<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546 >>>
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 >>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 >>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>>
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563>>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563>>>
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560>>>
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)>>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขอ
งส่วนราชการ พ.ศ.2558 >>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การกำหนดกองราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
พ.ศ.2548 >>>
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>>>(13-01-2565)
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 >>>
สมรรถนะหลัก>>>
สมรรถนะผู้บริหาร>>>
สมรรถนะประจำสายงาน>>>
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น>>>
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 >>>

รายงานผลการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564
      รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564" >>> (16-03-2564)
      รายงานการอบรมหลักสูตร "อธิบายความ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)" >>> (11-03-2564)
      รายงานผลการฝึกอบรมโครงการ "การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด" >>> (25-02-2564)
      รายงานการอบรมการจัดทำแผนที่และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินการจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบอัตโนมัติ การปรับปรุงโปรแกรม Ltax3000 version 3.0 เข้า Ltax3000 version 4.0 ใหม่ รุ่นที่ 9 >>> (07-12-2563)
      รายงานการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น >>> (30-11-2563)
      รายงานการอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563 ประกาศกำหนดประเภทค่าใช้จ่ายในการหาเสียง พ.ศ.2563 เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ระเบียบเงินอุดหนุนฉบับใหม่ 2563 และหลักเกณฑ์อนุมัติให้โอนงบประมาณและใช้จ่ายเงินสะสม >>> (13-11-2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557 >>>
      ประกาศ ก.กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 >>>
      ประกาศ ก.กลา งพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 >>>
      ประกาศ ก.กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 >>>

การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
      ประกาศ ก.กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 >>>
      ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 >>>

การพัฒนาบุคลากร
      ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น >>>

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
      ประกาศ ก.กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 >>>
      ประกาศ ก.กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 >>>

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
      ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง >>>
      ประกาศ ก.กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2557 >>>

รวมหนังสือราชการต่างๆเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 >>>
รูปถ่ายกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนตำบล , การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงสายส่วนตำบล >>>(22-10-2563)
รูปกิจกรรมประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เพื่อมอบหมายนโยบายในการบริหารงาน >>> (14-01-2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 >>>
คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2552 >>>
ประมวลจริยธรรม >>>
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)>>>(05-03-2563)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) >>>(05-03-2563)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)>>>(09-09-2562)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสำหรับรอบการประเมิน
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) >>>(09-09-2562)
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง >>>(01-10-2562)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น >>>
หนังสือราชการเกี่ยวกับงานบุคคล
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง >>>(04-06-2563)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง >>>(30-05-2562)
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง >>>(04-10-2561)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล >>>(30-12-2558)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา >>>(03-07-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหลักธรรมนำใจ >>>(03-07-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ >>>(13-01-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 >>>(09-01-2563)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลปงดอน >>>(11-12-2562)
ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง >>>(28-08-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 >>>(08-08-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม >>>(07-08-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 >>>(26-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา >>>(12-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหลักธรรมนำใจ >>>(12-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรม : เพิ่มสวนหย่อมตำบลปงดอน >>>(09-07-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ "ลำปาง เย็นสบาย เขียวด้วยมือเรา >>>(05-06-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรม : พัฒนาตำบลปงดอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี
พุทธศักราช 2562 >>>(28-05-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 >>>(17-05-2562)
สรุปผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข >>>(04-04-2562)

รายงานการอบรมต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการเข้ารับการเข้ารับการอบรวม>>>(15-03-2565)
รายงานผลการเข้ารับการเข้ารับการอบรวม>>>(22-02-2565)
รายงานผลการเข้ารับการเข้ารับการอบรวม>>>(21-02-2565)
รายงานผลการเข้ารับการเข้ารับการอบรวม>>>(04-02-2565)
รายงานผลการเข้ารับการเข้ารับการอบรวม>>>(28-12-2564)
รายงานผลการเข้ารับการเข้ารับการอบรวม>>>(28-12-2564)
รายงานผลการเข้ารับการเข้ารับการอบรวม>>>(07-12-2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่
รุ่นที่ 8 >>> (10-03-2563)
รายงานการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย >>> (27-02-2563)
รายงานการอบรม หลักสูตรการทำประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลสำหรับครูปฐมวัย
(ID PLAN) >>> (18-01-2563)
รายงานการอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อปฐมวัย >>> (18-01-2563)
รายงานการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>>> (22-11-2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการเข้ารับฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เรื่อง การรับราชการท้องถิ่นตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งถึงเกษียณอายุราชการทำตัวอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (จำนวน 5 ฉบับ) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 >>> (16-09-2562)
รายงานผลการเข้ารับกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR)
ประจำปี พ.ศ.2562 >>> (10-09-2562)
รายงานผลการเข้ารับกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้กับกฎหมายฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561
และแนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกระเบียบและปลอดภัย"
ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2562 >>> (09-09-2562)
คู่มืองานบุคคลต่างๆ
คู่มือการปฏิบติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>>
คู่มือวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น >>>
คู่มือการปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชน >>>
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ >>>
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วตำบล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) >>> (05-03-2562)
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) >>> (05-03-2562)
 
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน >>> (05-03-2562)
คำสั่งต่างๆ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 006/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>(13-01-2565)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 450/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565>>>(27-10-2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปิด-ปิด ตู้รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ >>>(28-12-2563) ใ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 564/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564>>>(28-12-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 290/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัยตำบลปงดอน >>>(03-08-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 250/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลาสู >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 249/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงใจ >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 248/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตา >>>(14-07-2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 636/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน
สำนักงานปลัด >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 637/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในกองคลัง >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 638/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในกองช่าง >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 380/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน >>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 514/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลปงดอน >>>(09-10-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ที่ 361/2556 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน >>>(27/12/2556)
บันทึกมอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล>>>(22/05/2558)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน >>> (25-02-2565)
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน >>> (14-01-2565)
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ปงดอน
บันทึกรายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง>>> (30-03-2565)
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน >>> (25-02-2565)
บันทึกรายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง>>> (11-02-2562)
รายงานการประชุมการหารือข้อราชการของตำบลปงดอน
บันทึกรายงานการประชุมหารือข้อราชการ ของตำบลปงดอน >>> (11-02-2565)
บันทึกรายงานการประชุมหารือข้อราชการ ของตำบลปงดอน >>> (25-01-2565)
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com